OFERTA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego zapewnia specjalistyczną pomoc:
 

 • diagnostyczną
 • terapeutyczną
 • profilaktyczną


skierowaną do dzieci, rodziny i szkoły.


DO ZADAŃ PORADNI NALEŻY: 

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły;
 • rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego oraz realizowanie wieloprofilowej pomocy w tym środowisku.


 

PORADNIA WYDAJE OPINIE W SPRAWACH:

 • wczesnego wspomagania rozwoju,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • spełnienia przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • przyjęcie ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,
 • oraz w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.


 

PORADNIA WYDAJE ORZECZENIA O POTRZEBIE:
 

1.      Kształcenia specjalnego, ze względu na:

 •  niepełnosprawność dziecka lub ucznia:

-   niesłyszące

-   słabosłyszące

-   niedowidzące

-   słabowidzące

-  niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją

-  niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim

-  niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym

-  niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym

-   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

-   z niepełnosprawnością sprzężoną

 •  niedostosowanie społeczne
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym

 

2.      Zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ze względu na:

 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim.

 

3.  Indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, ze względu na:

 • stan zdrowia dziecka uniemożliwiający/znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły/przedszkola

 

 

 

 
Copyright © 2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms | All rights reserved