DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-04

Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-04

Status pod względem zgodności z ustawą. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączności wymienionych poniżej części druków nie jest dostępna cyfrowo.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022-01-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt; osoba kontaktowa –Anna Szkarpecka-Pridka

adres e-mail: poradnia.powiat@wp.pl

nr telefonu: 16 678 79 98

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz  składać skargi na brak zapewniania dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnieniu dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu mieści się na pierwszym piętrze. Do budynku prowadzi główne wejście otwarte w godzinach pracy Poradni. W celu dostania się do niego należy wejść po schodach prowadzących na pierwsze piętro w przypadkach uzasadnionych ewentualnie wyjechać podjazdem i windą dla osób niepełnosprawnych. Tutaj znajdują się drzwi wejściowe otwierane ręcznie prowadzące do sekretariatu oraz drzwi prowadzące do korytarza, poczekalni i gabinetów pracowników pedagogicznych Poradni.

W budynku jest podjazd, winda. Nie ma informacji głosowej. W odległości około 50 m od budynku znajduje się parking jednostek, urzędów sąsiednich, z uwzględnieniem miejsca dla niepełnosprawnych. Poradnia nie posiada własnego parkingu.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 
Copyright © 2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Design by CYBERNET WebFabryka | CMS by Quick.Cms | All rights reserved